Назад

Кадастър

ГЕОМАПИНГ ЕООД е оправомощено от Кадастъра да издава СКИЦИ И СХЕМИ. При нас спестявате време и получавате отлично обслужване.
Други дейности по Кадастър, които сме правоспособни да извършваме са:

  • Подаване и получаване на документи
  • Отстраняване на непълноти и грешки
  • Комбинирани скици
  • Удостоверение за идентичност
  • Делба или обединяване на имоти
  • Заснемане и нанасяне на сгради и имоти
  • Нанасяне на самостоятелен обект в сграда
  • Заличаване на сгради и обекти
  • Удостоверение по чл.52 от ЗКИР
  • Изменения на Кадастрални карти и регистри и др.