Назад

Геодезия

За изпълнение на дейностите по геодезия нашият екип включва високо квалифицирани инженери с пълна проектантска правоспособност по геодезия от КИИП.

  • Геодезическо заснемане на сгради и съоръжения
  • Геодезическо заснемане на имоти
  • Геодезическо заснемане на мини и кариери
  • Трасиране на сгради и имоти
  • Вертикално планиране
  • Създаване на геодезически мрежи и работни основи
  • GPS измервания
  • Определяне на ниво на сгради и съоръжения
  • Даване на ниво на пътни и хидротехнически съоръжения
  • Геометрична нивелация на линейни обекти и др.